Patrons de la Fundació Romea

La Fundació Romea és una fundació privada regulada per la llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concretament al seu Títol III, De les Fundacions. Correspon al seu Patronat la representació, el govern i l’administració de la Fundació. La finalitat de la Fundació Romea és promoure activitats i iniciatives de suport, foment i potenciació de la cultura en genral i de les arts escèniques en particular.

Els patrons

Són totes aquelles persones i empreses que, coincidint amb els objectius i les finalitats de la Fundació, estableixen un compromís explícit de dur a terme una aportació fundacional.

L’impuls per a la constitució de la Fundació neix de la voluntat de posar en valor les arts escèniques, com espai de debat artístic i social.

Inicialment, el Patronat el van formar 12 persones designades en l’escriptura fundacional. Actualment, la Junta del Patronat i l’èquip de la Fundació Romea el formen:

President:

Daniel Martínez de Obregón

Secretari:

Félix Martínez

Vocals:

José Manuel Canals Monte

Jordi González  Moltó
Amparo Martínez Jiménez
Àngel Torrecillas Izquierdo

Joan Tapia