Sergi Belbel

Autor, director i traductor teatral

Sergi Belbel

Autor, director i traductor teatral

SERGI BELBEL

Terrassa, 1963

Francesa per la UAB. Membre fundador de l’Aula de Teatre de la UAB. Professor de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de Barcelona des de 1988. Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya de 2006 a 2013.

Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider, Tàlem, Carícies, Després de la pluja, Morir, La sang, El temps de Planck, Forasters, MòbilA la Toscana i Fora de joc. Algunes d’aquestes obres s’han representat a diversos països d’Europa i Amèrica: Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, Xile…

Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, Perec, Jon Fosse i Beckett.

Ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis: Shakespeare, Calderón, Molière, Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran, entre d’altres.

Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional, el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002) i el Premi Sant Jordi 2021 per la seva novel·la Morir-ne disset.